<< <  Červenec 2018  > >>
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

ODDĚLENÍ STRATEGIE A KVALITY

KANCELÁŘ

 • Zemědělská 1, 613 00 Brno
 • budova A, 2.NP, dv. č. N2013
 • Rektorát

KONTAKT

 • 545 13 5224
 • 545 13 5264
 • email: osk@mendelu.cz
 • web: osk.mendelu.cz

Etický kodex zaměstnanců a studentů Mendelovy univerzity v Brně

 

 

Preambule

Mendelova univerzita v Brně (dále jen „univerzita“), vědoma si své společenské odpovědnosti, deklaruje tento Etický kodex zaměstnanců a studentů (dále jen „Etický kodex“), který je souhrnem základních principů, hodnot a pravidel chování, platným pro všechny zaměstnance univerzity a její studenty.

 

 

Část I.  Etický kodex zaměstnanců

Obecné principy a vztah k univerzitě

 1. Zaměstnanec univerzity ctí mravní principy a zásady, zachovává ustanovení složených akademických slibů, dodržuje základní pravidla mezilidských vztahů a slušného chování. Ctí zásady kolegiality a akademické spolupráce.
 2. Zaměstnanec univerzity obhajuje svobodu slova a kritického myšlení, samostatného bádání, svobodnou výměnu názorů a informací. Kritiku a alternativní názor uplatňuje korektně, primárně prostřednictvím příslušných fakultních či univerzitních orgánů (např. Akademický senát, poradní orgány děkana / rektora, apod.).
 3. Zaměstnanec univerzity nevyužívá akademickou půdu pro uplatňování zájmů politických stran a hnutí.
 4. Zaměstnanec univerzity ctí univerzitu a svým jednáním se nedopouští ničeho, co by mohlo poškodit její dobré jméno v akademické obci i u nejširší veřejnosti. Je si vědom toho, že jako zaměstnanec reprezentuje univerzitu navenek.
 5. Zaměstnanec univerzity pečuje o majetek univerzity a používá ho řádně. Nezneužívá majetek univerzity k soukromým zájmům nebo k prospěchu osobnímu či prospěchu třetí osoby.
 6. Každý zaměstnanec univerzity odmítá diskriminaci na základě rasy, ideologie, náboženství, národnosti, státní příslušnosti, věku, pohlaví, sexuální orientace nebo fyzického handicapu.
 7. Zaměstnanec univerzity vykonává jakoukoliv činnost vykonávanou v roli zaměstnance univerzity svědomitě, s plným pracovním nasazením, ale také s ohledem na přiměřenost a únosnou míru svých pracovních nebo studijních závazků vůči univerzitě i mimo ni. Ctí svou univerzitu i tím, že svými dalšími aktivitami neohrožuje její hlavní činnosti. 
 8. Zaměstnanec univerzity při své práci reflektuje nejnovější vývoj ve svém oboru, odpovídá
  za přiměřenost, přesnost a objektivitu použitých metod a dbá, aby nedošlo k jejich zkreslování.
 9. Zaměstnanec univerzity odmítá vypracovávat vědecká, odborná nebo umělecká stanoviska, jestliže by jejich závěry mohly být ovlivněny jeho osobním zájmem či vnějšími tlaky na něj, anebo na tuto skutečnost jasně upozorní; vystříhá se jakýchkoliv vědomých střetů zájmů.
 10. Zaměstnanec univerzity nezastírá omyl či pochybení ve své práci a nesnaží se je tajit,
  ale podniká všechny potřebné kroky k nápravě.
 11. Zaměstnanec univerzity odmítá sexuální obtěžování i nátlak.
 12. Zaměstnanec univerzity neznevažuje vědecké postupy a respektuje jiný vědecký názor.
 13. Zaměstnanec univerzity pečlivě dodržuje zásady ochrany duševního vlastnictví, a to jak
  při vlastní práci, tak i při nakládání s tvorbou druhých. Nepřivlastňuje si výsledky práce druhých.
 14. Zaměstnanec univerzity se vyhýbá jakékoliv formě plagiátorství a autoplagiátorství. Řádně cituje a uvádí přesné odkazy na zdroje.

Vztah k ostatním zaměstnancům

 1. Zaměstnanec univerzity jedná charakterně a čestně a v rámci veškeré své činnosti
  se varuje nepoctivého a neetického jednání. Vůči členům akademické obce i ostatním zaměstnancům nevyvíjí nevhodný či nemístný nátlak.
 2. Zaměstnanec univerzity se ke svým kolegům chová s přiměřenou kritičností, kterou uplatňuje i vůči veškeré vlastní práci.
 3. Zaměstnanec univerzity podle svých možností trvale rozvíjí a prohlubuje své schopnosti, znalosti a dovednosti v oblasti svého profesního zaměření a vhodným způsobem se o ně dělí s akademickou obcí.
 4. Vědecký a výzkumný pracovník v rámci týmové práce uznává úsilí a přínosy ostatních členů týmů. Tento postoj uplatňuje při stanovování podílu spoluautorství a nezneužívá přitom svého funkčního postavení. Jako spoluautor publikace je uváděn pouze takový člen týmu, který dokáže obhájit všechny formulované závěry.
 5. Zaměstnanec univerzity vyvozuje přiměřené důsledky z případného neetického jednání kolegů.
 6. Zaměstnanec univerzity komunikuje věcným a otevřeným způsobem s korektní argumentací, bez ponižování druhých či znevažování jejich činnosti.

Vztah ke studentům

 1. Zaměstnanec univerzity vnímá studenta jako partnera a jedná s ním čestně, spravedlivě, kolegiálně a otevřeně. Hodnocení provádí korektně, nestranně a citlivě s ohledem na jeho schopnosti, znalosti, píli a ostatní osobnostní charakteristiky. Nedopouští se znevažování jejich studijního úsilí či osobního ponižování ani nemorálního chování.
 2. Zaměstnanec univerzity svým chováním jde studentům příkladem, učí je zásadám týmové i individuální akademické práce. Vyučuje svůj obor na adekvátní úrovni současného poznání. Učí studenty pracovat s poznatky a metodami oboru kriticky a v souvislostech.
 3. Zaměstnanec univerzity napomáhá rozvoji samostatného tvůrčího myšlení studentů. Podporuje jejich osobnostní a odborný růst. Učí a pomáhá jim navazovat kontakty včetně kontaktů mezinárodních.  
 4. Zaměstnanec univerzity nezneužívá vůči studentům učitelskou autoritu a nevyžaduje od nich činnosti, které jsou předmětem jeho vlastních povinností. Nepřivlastňuje si výsledky jejich práce.
 5. Zaměstnanec univerzity vyvozuje přiměřené důsledky z případného neetického chování nebo jednání studentů.

 

Část II.  Etický kodex studentů

Obecné principy a vztah k univerzitě

 1. Student univerzity po celou dobu studia a také po jeho skončení ctí a zachovává zásady tohoto etického kodexu.
 2. Student univerzity se chová čestně a slušně jak k ostatním členům akademické obce, tak
  i v rámci běžných mezilidských vztahů.
 3. Student univerzity odmítá diskriminaci na základě rasy, ideologie, náboženství, národnosti, státní příslušnosti, věku, pohlaví, sexuální orientace nebo fyzického handicapu.
 4. Student univerzity chrání majetek univerzity a používá ho řádně pouze k výkonu svého studia.
 5. Student univerzity ctí univerzitu a svým jednáním se nedopouští ničeho, co by mohlo poškodit její dobré jméno.
 6. Student univerzity ctí akademické i ostatní pracovníky univerzity, respektuje a ctí jejich práci.
 7. Student univerzity komunikuje otevřeně, svobodně, při vyjadřování svých názorů nepoužívá násilí nebo hrozby.
 8. Student univerzity využívá pro prezentaci a projednání svých kritických názorů primárně příslušné orgány univerzity (např. Akademický senát apod.)

Přístup ke studiu

 1. Student univerzity přistupuje ke studiu svědomitě a je partnerem svým vyučujícím.
 2. Student univerzity neznevažuje výsledky své práce, práce svého vyučujícího či jiných studentů.
 3. Student univerzity respektuje hodnocení svých výsledků a své případné výhrady k tomuto hodnocení komunikuje přímo s příslušným hodnotícím pracovníkem.
 4. Student univerzity nepodvádí a nedává příležitost k podvádění druhým. Neprezentuje výsledky jiných jako výsledky vlastní, řádně cituje a uvádí přesné odkazy na zdroje, odmítá padělání dat a dalších údajů a neuvádí nepravdivé informace.
 5. Student univerzity svým chováním nenarušuje výuku a v rámci výuky není pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek.

 

Část III.  Etická komise
 1. K posuzování podnětů ve věci dodržování Etického kodexu se ustavuje Etická komise.
 2. Podrobnosti o Etické komisi a o přijímání podnětů upravuje Jednací řád Etické komise.

 

V Brně dne 14. září 2016

 


Etický kodex ke stažení ZDE.

Jednací řád Etické komise ke stažení ZDE.