Systém řízení kvality na MENDELU


 

Systém řízení kvality je na Mendelově univerzitě v Brně (MENDELU) postupně zaváděn od roku 2016. Jeho posláním je na základě definovaných požadavků na kvalitu vytvářet podmínky k naplňování cílů kvality a zajišťovat neustálé zlepšování ve všech oblastech své činnosti. Kromě vnějších předpisů, jako je zákon o vysokých školách[1] a nařízení vlády o standardech pro akreditace[2], upravují jeho fungování vnitřní předpisy univerzity. Klíčovým dokumentem, který ukotvuje celý tento systém, jsou Pravidla systému řízení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. Dále jsou to dokumenty jako Politika kvality či Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně, které jsou zveřejněny na úřední desce MENDELU. Dokumentaci systému doplňuje základní mapa procesů a karty procesů, standardy a postupy pro vnitřní hodnocení kvality a další dílčí metodiky a návody, jejichž aktuální verze jsou uveřejňovány na stránkách Oddělení strategie a kvality osk.mendelu.cz.

 

Řídící struktura systému řízení kvality MENDELU je tvořena tak, aby umožňovala řízení z celouniverzitní úrovně a současně implementaci na jednotlivých součástech. Nejvyšším řídícím orgánem je Rada pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně, jejímž posláním je schvalovat pravidla pro zajišťování a vnitřní hodnocení kvality, řídit proces vnitřního hodnocení kvality, provádět kontrolu naplňování kvality a vykonávat další činnost stanovenou statutem univerzity. Provozně je činnost systému zajišťována Oddělením strategie a kvality. Přípravu podkladů pro Radu pro vnitřní hodnocení a implementaci schválených rozhodnutí rady vykonává manažer kvality, který je metodicky řízen prorektorkou pro řízení kvality a lidských zdrojů, a dále referenti kvality, kteří vykonávají tuto činnost na jednotlivých fakultách, vysokoškolském ústavu, rektorátních a celoškolských pracovištích univerzity.

 

Řídící struktura systému řízení kvality MENDELU

 

Klíčovou částí systému řízení kvality jsou požadavky na kvalitu, a to jednak požadavky vnější, dané zákonnými i podzákonnými normami, požadavky vnitřní, definované souborem standardů a postupů pro vnitřní hodnocení a požadavky zákazníků, tedy zpětnovazebními procesy. Klíčovými zákazníky univerzity jsou její studenti, absolventi, zaměstnanci a zaměstnavatelé absolventů. Dalšími zainteresovanými stranami jsou z pohledu systému řízení kvality uchazeči o studium, profesní komory, oborová sdružení, odborníci z praxe, orgány veřejné správy, partnerské organizace a veřejnost.

 

Požadavky na kvalitu pokryté systémem řízení kvality MENDELU

 

Od roku 2017 každoročně na MENDELU probíhá vnitřní hodnocení kvality. V roce 2017 byl na základě nově vytvořeného systému vnitřního hodnocení spuštěn pilotní běh, v roce 2018 proběhlo hodnocení podruhé, a to již se softwarovou podporou univerzitního informačního systému. Systém vnitřního hodnocení kvality je založen na účasti všech zaměstnanců na hodnocení, a to v předem definovaných rolích, rozdělených do čtyř úrovní: univerzita, fakulta/vysokoškolský ústav, ústav/pracoviště a garanti studijních oborů, pracovníci a garanti předmětů. Pro jednotlivé role byla stanovena kritéria kvality, která jsou rozřazena do pěti oblastí činnosti univerzity, a to vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti,  oblasti naplňování třetí role, oblasti řízení a oblasti provozních a podpůrných činností. Naplnění kritérií kvality je hodnoceno na základě jednotlivých dílčích ukazatelů a stanovených standardů pro úroveň hodnot, kterých mohou nabývat. Ukazatele mají kvantitativní i kvalitativní charakter. Použití ukazatelů pro vnitřní hodnocení kvality a nastavení standardů je popsáno ve standardech a postupech pro vnitřní hodnocení pro daný rok, přičemž tyto jsou zpracovány samostatně pro jednotlivé součásti univerzity (fakulty a vysokoškolský ústav) aby tak odrážely jejich specifika.

Od roku 2018 jsou do systému řízení kvality nově doplněny některé prvky zpětnovazebních procesů. Ty jsou obecně soustředěny na čtyři cílové skupiny, a to na zaměstnance, studenty, absolventy a zaměstnavatele absolventů. Studenti a zaměstnanci mají možnost formou anonymních dotazníků poskytovat jednak hodnocení spokojenosti se službami fakultních, rektorátních a celoškolských pracovišť, a jednak vyjádřit svá očekávání, připomínky a zkušenosti, díky kterým je možné identifikovat náměty na zlepšení a vytvářet tak opatření ke zlepšování, případně nápravná opatření. Prostřednictvím dotazníkových šetření je pak komunikováno především s absolventy, a to s absolventy s odlišnou délkou doby od ukončení studia tak, aby bylo možné získávat relevantní informace o míře naplnění jejich očekávání, úrovni získaných kompetencí i míry jejich identifikace s univerzitou jako takovou.

Nedílnou součástí každého systému řízení kvality je mapování, sledování a nastavování procesů. MENDELU má vytvořenu základní mapu procesů, která je součástí vnitřního předpisu[3] a jednotlivé své procesy má popsány v rámci vnitřních a dalších předpisů, které jsou postupně doplňovány kartami procesů. Cílem karet procesů je správná identifikace vlastníka procesu a popis procesu tak, aby byl každý jednotlivý proces transparentní a srozumitelný všem pracovníkům, kteří se na něm podílejí. Karty procesů navíc zajišťují souhrn všech souvisejících vnějších i vnitřních předpisů a v neposlední řadě také identifikaci rizik daného procesu, díky kterým je možné tvořit preventivní opatření.  

Správné nastavení a funkčnost každého systému je nutné neustále ověřovat. Za tímto účelem je vytvářen systém interních auditů kvality, který je založen na provádění auditů shody prostřednictvím vyškolených pracovníků. Spuštění interních auditů kvality se předpokládá v průběhu roku 2019.


[1] Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

[2] Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství

[3] Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností.

 

 

<< <  Prosinec 2018  > >>
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

ODDĚLENÍ STRATEGIE A KVALITY

KANCELÁŘ

  • Zemědělská 1, 613 00 Brno
  • budova A, 2.NP, dv. č. N2013
  • Rektorát

KONTAKT

  • 545 13 5224
  • 545 13 5264
  • email: osk@mendelu.cz
  • web: osk.mendelu.cz